HUSORDENSREGLER FOR DØNSKI BOLIGSAMEIE

Endret 19.04.1995, 07.04.2003 og 27.04.2017

Husordensreglene pålegger seksjonseierne visse plikter og en viss regulering av deres bruk av leilighetene og boligsameiets fellesområder. Hensikten med husordensreglene er å skape så gode og trivelige forhold som mulig innen boligsameiet i leilighetene, mellom naboer og på utearealene. Husordensreglene er å oppfatte som en del av vedtektene og skal strengt overholdes.

BRUK AV LEILIGHETEN
Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husk at det er lytt i husene.
La ikke høyttalere eller musikk være sterkere enn nødvendig.
Musikkøving tillates ikke etter kl. 20.00 og ikke på sønd- og helligdager. Det samme gjelder bruk av bor eller annen støyende redskap.
Vaskemaskiner/sentrifuger, tørketromler, støvsugere kan benyttes frem til kl. 22.30.
For musikkundervisning eller virksomhet av noe slag, må det på forhånd innhentes særskilt tillatelse fra styret og de andre beboerne i huset må samtykke.
Seksjonseiere er selv ansvarlig for alle skader som påføres leiligheten ved uforsiktighet.
Badekar må ikke brukes til klesvask fordi tråder fra tøyet vil stoppe avløpet.
Fett eller kaffegrut som tømmes i vask eller sluk, forårsaker forstoppelse.
Til WC må bare brukes klosettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet.
La ikke små barn være alene på WC.
Skyll vasker og sluk en gang i mellom med egnet avfettingsmiddel for avløpsrør. Dette løser oppfett og belegg og hindrer forstoppelse.
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at ledningene ikke fryser. Skader på rør- og sanitæranlegg som skyldes dårlig oppvarming o.l. er seksjonseier ansvarlig for. Hvis rør springer og stoppekran ikke straks kan bli stengt, surres et håndkle e.l. rundt lekkasjestedet. La en snipp av håndkledet henge ned i en bøtte eller vask som kan samle opp vannet.
Hold elektriske ledninger og apparater i god stand. Dårlig vedlikehold av slikt materiell kan lett forårsake brann.
Lufting av leilighetene må bare foregå gjennom vinduer eller egne utgangsdører til det fri. Det er forbudt å lufte gjennom døren til oppgangen. Det er forbudt å riste/lufte tepper og klær fra balustrader, verandaer og vinduer.
Det må ikke tilkobles tørketrommel eller kjøkkenvifte til lufteanlegget.
Det er forbudt å grille med kull eller propan i nærheten av blokkene og på verandaer. Det er kun elektriske griller som er tillatt. Det skal under enhver omstendighet tas hensyn til naboer ved bruk av utendørs tilberedning av mat.

TRAPPEOPPGANGENE
Trapper og gulv vaskes minst en gang pr. uke. Utgangsdøren hører med til oppgangen. Vegger og vinduer i oppgangene vaskes en gang i måneden eller oftere hvis det er påkrevet. Leieboerne blir enige seg imellom om vaskeordningen. Hvis noen er uskikket eller av annen grunn ikke kan utføre arbeidet, må det stilles vikar.
Barnevogner, sportsvogner, trehjulssykler, kjelker, ski, akebrett o.l. kan ikke tillates plassert i trappeoppgangene. Trappeoppgangene må ikke benyttes på en slik måte at andre blir sjenert eller at bygningen påføres skader. La ikke barn leke eller oppholde seg i trappeoppgangene.

BALUSTRADENE
Det er forbudt å parkere sykler, barnevogner eller andre gjenstander på balustradene.
Bruk av skateboards, rollerblades, sykler og fotballsparking på balustradene er forbudt!
Påse at barna ikke rabler, skriver eller på annen måte kliner til vegger og gulv på balustraden.
Alle er behjelpelig med å holde det ryddig og pent. Bruk de oppsatte papirkurver.
Vask balustradeveggene når det er behov for det. Seksjonseier skal vaske den del som ligger foran inngangsdørene.

KJELLERTRAPPER, FELLESROM, KJELLERBODER
Fellesrom må ikke brukes til lagring utover det disse er avsatt til, nemlig sykler, sparkstøttinger, ski og barnevogner. Bensin, brannfarlige væsker, propan etc. må ikke lagres i kjeller/kjellerboder/fellesrom. Tobakksrøyking og bruk av bart lys (ild) i kjelleren er forbudt. Barn har ikke lov til å oppholde seg i kjelleren uten i følge med en voksen. Påse at kjellerdørene alltid er låst.
Husk tyverifaren!

AVFALLSHÅNDTERING
All søppel skal kastes i de oppsatte «avfallshus». Avfallet sorteres som husholdningsavfall og papir og legges i de respektive innkast.
Papir, papp og emballasje skal komprimeres som best mulig slik at containerne ikke blir unødvendig fylt opp. Husholdningsavfall skal emballeres på forsvarlig måte før de kastes i containeren.
Det er forbudt å sette søppelposer i kjeller, oppganger eller på balustrader. De skal kastes i containerene/»avfallshusene».

BALKONGER
Rengjøring av balkonger, må foretas uten å sjenere underliggende leilighet(er).

HUSDYRHOLD
Det er ikke tillatt å holde dyr uten etter godkjenning fra styret.

UTEAREALENE
Vær med på å verne om vegetasjon og beplantning. Lær barna at det ikke skal brytes kvister eller gjøres annen skade på omgivelsene. Bruk de opparbeidede atkomstveier til husene og unngå at det blir laget snarveier utenom disse.
Felling av trær må bare finne sted etter at det har vært styrebehandlet og skal utføres i regi av styret. Det er tillatt for barn å leke på plenene, men dette bør unngås den første tiden etter snøsmeltingen.

KJØRETØY
Sykler og lignende skal parkeres på de opparbeidede plasser for dette og ikke hensettes ved innganger, mot vegger, på balustrader etc. Mopeder, motorsykler o.l. kan kun parkeres på parkeringsplassene. Det er forbudt å sette kjøretøyer med forbrenningsmotor i de felles opplagsrom eller på balustraden.
Biler skal parkeres på parkeringsplass, i garasje eller carport – ikke langs veiene og på snuplasser.
Et kort opphold for av- og pålessing eller av- og påstigning må rimeligvis tillates (på eget ansvar).
Kjør særdeles hensynsfullt på boligsameiets område. Barna har så få steder å være. Seksjonseiere bes også oppfordre besøkende med biler til å rette seg etter ovennevnte regler for kjøring og parkering.
UREGISTRERTE kjøretøy, tilhengere eller campingvogn må ikke plasseres på boligsameiets område. Disse vil i tilfelle bli fjernet for vedkommende seksjonseiers regning.

DIVERSE
Oppsetting av flaggstenger, innhegning, markiser eller noen form for endringer av fasader eller terrenget rundt, er ikke tillatt uten styrets tillatelse.