Tove Karlsen

Styremedlem
Tlf 93878312

Jimmy Syversen

Styremedlem
Tlf 91303103

Leo Mølvang Petersen

Styremedlem
Tlf 93090516

Hanne Bille Larsen

Styremedlem
Tlf 41294729

Ragnar Røste

Styreleder
Tlf 91570318